ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

<< ก่อนหน้า 1 2 3124 125 126 ถัดไป >>
วันที่ 27/1/2566

 มิติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา
 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย : Professional Reaeracher Empowerment Program (PREP) รุ่น 5-6
 แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล แทนตำแหน่งที่ว่าง
 แต่งตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
 ขอความอนุเคราะห์ปชส. การใช้งาน EZproxy

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในส่วนงานร่วมกิจกรรม "Vote ผลงานที่คุณคิดว่าสมควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ Clip" ในโครงการ MU Digital KM Masterclass ประจำปี 2566

วันที่ 23/1/2566

 แจ้งงดการติดต่องานชั่วคราว
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Strategic IP Protection and IP Business Models
 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

วันที่ 19/1/2566

 แจ้งงดติดต่องานชั่วคราว และแจ้งการจัดงานเนื่องในโอกาส ครบรอบ 59 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566
 ประชาสัมพันธ์การจัดสัมนาออนไลน์ของแหล่งทุน NIH หัวข้อม "2023 Virtual NIH Grants Conference: Junding, Policies, & Processes"
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT: PBE) รอบ 1/2566
 เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ แผนงาน F7 พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม ปี 2566
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี หัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน"และหัวข้อ"เทคนิคการออกแบบงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop"

วันที่ 16/1/2566

 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 ขอเชิญร่วมงานประชุมปฏิบัติการ"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 (42th WUNCA)
 ขอเรียนเชิญร่วมสัมนาออนไลน์การสำรวจการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Digital Maturity Model(DMM),Transformation Readiness towards Digital University

วันที่ 13/1/2566

 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ
 ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 66
 ขอประชาสัมพันธ์งาน Webinar เรื่อง How to get published in top tier jounals?
 ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนเรียนหลักสูตร Mini PC Summer Course
 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๖๖

 ปรับปปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ICT Mahidol Job and Education Fair ครั้งที่ 14
 ขอความอนุเคราะห์ ปชส.แนะนำการตีพิมพ์บทความ

วันที่ 6/1/2566

 แจ้งแนวปฏิบัติการปรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็ฯโครงการต่อเนื่องจากทุนเงินรายได้เดิมเพื่อยื่นขอทุนยุธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565
 ขอประชาสัมพันธ์บริการจัดเตรียมต้นฉบับตีพิมพ์ (Manuscript Writing Service)
 เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสวัสดิการเพิ่มเติมสำนักงานอธิการบดี
 ขอแจ้งหัวข้อด้านการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยประจำเดือนมกราคม
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติปีที่ 4 "Sensory Play at Sireepark"

 ขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัดส่งรายงานการวิจัยของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชันสินเชื่อของธนาคารออมสิน
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace:TEC-W)
 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance"รุ่นที่ 7

วันที่ 28/12/2565

 การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
 ขอมอบหนังสือรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
 การลดอัตราค่าบริการที่จอดรถของอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๕
 นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Freedom-To-Operate (FTO) Analysis: One of Important Tools for Managing Risk and Protection

 ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาพื้นที่วัตกรรมการศึกษา" ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) ประจำปีงบประมาณ 2566
 ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบในโครงการถวายทุนภัตตาหารเพลแด่พระนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
 แจ้งงดติดต่องานชั่วคราว

วันที่ 23/12/2565

 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
 ทุนพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565
 กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับฎีกาเงินเดือนและเงินอื่น ที่กำหนดจ่ายพร้อมเงินเดือน ปี พ.ศ. 2566
 ขอประชาสัมพันธ์งาน Webinar เรื่อง สนทนาปัญหาวิจัย
 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล(Onsite)

วันที่ 22/12/2565

 ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
 ทุน Scholarships for ph.D. Student พ.ศ.2566(ฉบับที่ 2)
 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 รูปแบบออนไลน์
 การหยุดให้บริการรถราง
 แจ้งงดติดต่องานชั่วคราว
 ทุน Scholarships for Ph.D. Student พ.ศ.๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๓)

วันที่ 21/12/2565

 แจ้งงดการติดต่องานชั่วคราว
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566
 ขอหยุดให้บริหารศูนย์อาหาร ศูนย์การเรียนรู้มหิดลในช่วงเทศกาลปีใหม่
 ขอแจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดทำบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พืชที่เป็นยาเสพติดให้โทษฯ
 ประชาสัมพันธ์รับทุน กรอบการวิจั "การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด"
 ประชาสัมพันธ์รับทุน กรอบการวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขึดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประชาสัมพันธ์รับทุน กรอบการวิจัย "การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน" ประจำปีงบประมาณ 2566
 สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL)
 แจ้งปิดถนนรอบมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
 แจ้งย้ายที่ทำการสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
 ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainbility Award 2023

<< ก่อนหน้า 1 2 3124 125 126 ถัดไป >>


หมายเหตุ
ผู้จัดทำสารบรรณ - โทร.02-4415022-3 ต่อ 13
ผู้ดูแลระบบ นายกฤชกร วงษ์ศรีษะ และนางสาวณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ์ โทร.02-4415022-3 ต่อ 28