ค้นหา งานวิจัยศูนย์ :

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ประจำปี
1 โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 3
2562
2 โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุขปีที่ 2 รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
2561
3 โครงการวิจัยการสร้างความสุขในองค์กรด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2561
4 โครงการวิจัยการประเมินสุขภาวะทางปัญญาในชีวิตและการทำงานของภาคีเครือข่ายธนาคารจิตอาสา ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2561
5 โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข ปีที่1 รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
2560
6 โครงการจากใจสู่ใจ : นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อการปฏิรูปภายนอกของผู้ต้องขัง ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2560
7 โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข: การสร้างสุขภาวะในองค์กรด้วยแนวทางจิตตปัญญาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
2560
8 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ปี4 ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
2558
9 โครงการจากใจสู่ใจ: นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อการปฏิรูปภายนอก ดร.ชเนตตี ทินนาม
2558
10 โครงการเครือข่ายภาวะผู้นำแห่งองค์กร และสังคม รศ.อนุชาติ พวงสำลี
2557
11 เริ่มต้นเมื่ออวสาน: การเติบโตด้านในของเยาวชนผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2557
12 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ปี3 ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2557
13 โครงการจากใจสู่ใจ: คุณค่า ความสุข และพลังภายในที่แท้จริง ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
2556
14 โครงการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้การ ขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญา ต่างประเทศและในประเทศไทย ดร.อดิศร จันทรสุข
2556
15 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
2556
16 การศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตต ปัญญาศึกษาเพื่อการบ่มเพาะความ ซื่อตรง ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
2555
17 การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต มิติทางจิตใจผู้ต้องขัง ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
2555
18 เมื่อครูขอเป็นนักเรียน : การวิจัยเชิงจิตต ปัญญาศึกษาว่าด้วยการเรียนรู้บนฐาน ของการตระหนักรู้ตนเองของผู้สอน ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
2554
19 โครงการการบูรณาการรูปแบบ ทางเลือกของการนำศาสนธรรมเพื่อการ เสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม ในการ ป้องกันความขัดแย้งมิให้แปลง เปลี่ยนเป็นความรุนแรง ผศ.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
2554
20 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและ ชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม : ปีที่ 3 คุณสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และคณะ
2553
21 โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงตนเองแนวจิตตปัญญาศึกษา ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
2553
22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิธีวิทยากรแนวจิตตปัญญาศึกษา ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
2552
23 โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา ดร.ชลลดา ทองทวี
2551
24 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
2551
25 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและ ชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม : ปีที่ 2 คุณสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ, คุณประภา คงปัญญา และคณะ
2551
26 โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา : ปีที่ 2 ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
2551
27 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม : ปีที่ 1 คุณสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และคณะ
2550
28 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
2550