ค้นหา บทความวิจัยและบทความวิชาการศูนย์ :

ลำดับ ชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการ ผู้เขียน ประจำปี
1 การพิจารณาสมณสารูปของพระภิกษุ ดร. อัญชลี ปิยปัญญาวงศ์ และ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2562
2 การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชน แอโก๋-แสนคำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2561
3 When People Sing a Different Tune About Contemplative Education: The Introduction of Mindfulness Practices into Faculties of Mahidol University, Thailand ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2561
4 การเติบโตด้านในของเยาวชนผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
2561
5 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อความตายของจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโครงการอาสาข้างเตียง ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
2560
6 Hearts Grow : Contemplative Learning for Inner Stability Development in Female Prison Inmates ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
2560