ค้นหา วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี 2560

2560 ความเป็นผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษา: อัตชาติพันธุ์วรรณนาผ่านชีวิตผู้วิจัย จิรวุฒิ พงษ์โสภณ
2560 บนเส้นทางการแสวงหาความเป็นผู้เยียวยาในอุดมคติของฉัน : ภาพสะท้อนความขัดแย้งภายใน และระบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน จิรารี วีระจาคี
2560 ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกเรื่อง ความอิจฉาของฉัน ณัฐพร พร้อมพาณิชย์
2560 หันหน้าหากันก่อนถึงวันจากลา : การสนทนาเรื่องความตายในครอบครัวของฉัน ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
2560 การเดินทางสู่มิติด้านในเกี่ยวกับความเป็นเพศ เมื่อฉันได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน วารุณี นิลพันธ์
2560 บาดแผลและบทเรียน : ประสบการณ์เยียวยาบาดแผลภายในตน ฆนรส ตัญยงค์
2560 เมื่อพี่สาวของฉันป่วยเป็นมะเร็ง : เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บปวดและการเข้าถึงความหมายแห่งการมีชีวิตอยู่ สุวภัทร บุญญธบัญช์
2560 มิติภายในของกระบวนกรสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมิติภายในของฉันในฐานะกระบวนกร ฐาณารัตน์ สุธนากุลวิทย์

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี 2559

2559 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการถ่ายภาพเชิงภาวนา เดโช นิธิกิตตน์ขจร
2559 ความหมายในจิตใจระหว่างการเดินทางแห่งชีวิต : เรื่องเล่าประสบการณ์ของฉัน พาณี จรูญทัด
2559 การวิจัยนำร่องเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์ เกศราภา ถนอมศักดิ์
2559 การใคร่ครวญด้านในผ่านประสบการณ์ความเป็นแม่ของฉัน เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร
2559 เมื่อฉันเป็นกระบวนกร : กระจกสะท้อนความเข้าใจในตัวฉัน ธนิดา อภิสิทธิ์
2559 การสะท้อนตนเองบนเส้นทางครูแพทย์ของผู้วิจัย นติมา ติเยาว์
2559 การเดินทางด้านในของบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย นัยนา บูรณชาติ
2559 ภาพสะท้อนในตัวฉันผ่านบทสนทนากับผู้ต้องขังชายในโลกบางขวาง ประภาพร อนุมานไพศาล

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี 2557

2557 การพัฒนาตนของนักกิจกรรมบำบัดโดยการฟังอย่างลึกซึ้ง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อังคณา สารคำ
2557 เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคอย่างมีสติ อารียา มหาวรมากร
2557 การเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นพื้นฐานผ่านงานวอยซ์ไดอะล้อค วริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์
2557 ความคงทนในการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม: กรณีศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนสัตยาไสที่จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รักษมล ตั้งคุณกิตติ
2557 ความเชื่อมโยงของวิถีสตรีนิยมกับการเติบโตด้านใน อวยพร สุธนธัญญากร
2557 ความ (ไม่) รู้ของผู้ทำนาย : การสืบค้นตัวตนจากเรื่องเล่าบนฐานของอัตชีวประวัติ จักกาคม มหิสรากุล
2557 บนเส้นทางชีวิตภายในของหมอประเวศเส้นทางสู่ความสุขของคนทั้งหมด จารุปภา วะสี