การประชุมวิชาการประจำปีงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันอาศรมศิลป์

-------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

นับเนื่องจากปี พ.ศ.2561 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ริเริ่มจัดงานประชุมทางวิชาการประจำปีทางจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ์ทางการเรียนรู้บนมิติความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาไทย ในปีนี้ พ.ศ.2561 เป็นปีแห่งการก้าวย่างสู่ทศวรรษที่สองของกิจกรรมทางวิชาการดังกล่าว ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาจึงร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ในการจัดงานประชุมทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ “การเรียนรู้แบบองค์รวม” (Holistic Learning) เพื่อปักหลักทางวิชาการของการเรียนรู้แนวนี้ให้บังเกิดความมั่นคงและส่งต่อไปสู่ระดับนานาชาติ โดยยึดหลักการเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัย ถ่ายทอดแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย และสนับสนุนปฏิบัติการทางการศึกษามิติด้านในเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์