แบบตอบรับเข้าร่วม
การประชุมวิชาการประจำปีงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------

  1) รายละเอียดส่วนบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวอักษรที่อ่านได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน)
    คำนำหน้า : * (เช่น อ./ดร./ผศ./รศ./ศ. เป็นต้น)
    ชื่อ-นามสกุล : *   
    ตำแหน่ง :
    สถาบัน / องค์กร :
    สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขที่ : *     หมู่บ้าน / อาคาร :     ตรอก / ซอย :  
    ถนน :     แขวง / ตำบล : *
    อำเภอ / เขต : *      จังหวัด : *     รหัสไปรษณีย์ :  *
    โทรศัพท์ :  โทรสาร : 
    มือถือ : *   e-mail : *
    ออกใบเสร็จในนาม : *
   
  2) รายละเอียดประเภทอาหาร
    อาหารทั่วไป       อาหารมังสวิรัติ       อาหารมุสลิม       อื่นๆ โปรดระบุ :
   
  3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 
  ลงทะเบียน : บุคคลทั่วไป นักศึกษา ผู้ส่งบทความ    
 
 
  หมายเหตุ:
•  ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ : 2350612913
•  *ในกรณีที่ท่านต้องการจดหมายเชิญที่ระบุชื่อของท่าน กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ E-mail : holisticlearning.mu@gmail.com
•  *ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ในหน้าเว็บไซต์ www.ce.mahidol.ac.th/conference/2018 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

•  *หากท่านพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ คุณณัฐธิดา โทร : 02 441 5022-3 ต่อ 28
   
  2024-06-19 04:06:39
โปรดพิมพ์รหัสยืนยันตัวตนให้เหมือนตัวอักษรในรูปภาพ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ในการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว