การติดต่อประสานงานการส่งบทความ

นางสาววัลภา ศรีสวัสดิ์ (ผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์ 0-2441-5022-23 ต่อ 16 (ในวัน เวลาราชการ)

ศิรินันท์ ภักดี (ผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์ 0-2441-5022-23 ต่อ 17 (ในวัน เวลาราชการ)

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
E-mail: holisticlearning.mu@gmail.com