หยั่งรากสู่สังคม

หยั่งรากสู่สังคม 13/05/2567

วิจัย

วิจัย 26/06/2566

อบรม
  • JITTA (Training Unit) By The Contemplative Education Center, Mahidol University

  • JITTA (จิตตะ) คือ ผู้ให้บริการวิชาการโดยนำแก่นของศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาเผยแพร่สู่สังคมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะทางปัญญาของประเทศตลอดจนส่งเสริมให้ศาสตร์จิตตปัญญาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมในวงกว้าง

อบรม 08/07/2567

อบรม 08/11/2567

กิจกรรม

กิจกรรม 09/07/2567

กิจกรรม 31/05/2567

คลังความรู้
Back To Top