พันธกิจและทิศทางการวิจัยของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

พันธกิจในส่วนงานวิจัยของศูนย์จิตตปัญญาศึกษาเน้นถึงการพํฒนามิติด้านในของมนุษย์ ด้วยฐานของการเจริญสติภาวนา (Mindfulness) ซึ่งครอบคลุมในหลายมิติ ประกอบด้วย การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาในเชิงเนื้อหาและกระบวนการในการพัฒนามิติด้านในที่เชื่อมโยงกับปัจเจก องค์กร และสังคม ตลอดจนการวิจัยเชิงนโยบาย

การพัฒนาระเบียบวิธีวิจัย มุ่งเน้นการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์ เช่น การวิจัยที่ขยายพื้นที่ให้กับบุคลลที่หนึ่ง การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยแบบอัตชาติพันธ์วรรณนา การสืบค้นจากการเล่าเรื่อง เป็นต้น ซึ่งอาจอาจเป็นการวิจัยเชิงทดลอง หรือเป็นการพัฒนาในเชิงประยุกต์กับระเบียบวิธีวิจัยที่มีอยู่แล้ว เป็นพันธกิจระยะยาวที่ต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อให้มีการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษามิติด้านในอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

การศึกษาในเชิงเนื้อหาและ/หรือ กระบวนการในการพัฒนามิติด้านในที่เชื่อมโยงกับปัจเจก องค์กร และสังคม การวิจัยในมิตินี้จะเป็นไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุม โดยในแต่ละปีจะมีการทบทวนว่า ศูนย์ จะเน้นประเด็นใด หรือกลุ่มเป้าหมายใดเป็นหลัก โดยในช่วงแรก จะเน้นถึงการนำการพัฒนามิติด้านในบนฐานของการเจริญสติภาวนาไปใช้จริง โดยเชื่อมโยงกับบริบทของภาคส่วนของสังคม เช่น ในระบบการศึกษา (อุดมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาทางเลือก) ในระบบสาธารณะสุข (การบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย) ในกระบวนการยุติธรรม และในระบบองค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคม (ภาวะผู้นำ)

การวิจัยเชิงนโยบาย เป็นการนำเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสามารถนำข้อเสนอแนะไปขยายผลได้จริง ในประเด็นที่นำการเจริญสติภาวนาไปประยุกต์ใช้จนเป็นวิถีปฏิบัติ

 

 


Views : 2966