ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การพัฒนามิติภายในผ่านกระบวนการฝึกฝนกลองชัยมงคล
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นางสาวรัชนี วิศิษฎ์วโรดม 2556
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด