ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ประสบการณ์และกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นางสาวมัลลิกา ตั้งสงบ 2556
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

การวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) ศึกษาประสบการณ์และกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน บานกาญจนาภิเษก 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกโดยมีวิธีการวิจัยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งงานเขียนและสมุดบันทึกประจำวันของเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก การสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่บ้านกาญจนาภิเษกและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม หลงจากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์