ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
กระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา : การเปลี่ยนแปลงภายในตนบนเส้นทางสู่ชีวิตที่หลอมรวม
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นายกรนัท สุรพัฒน์ 2556
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

การวิจัยเชิงคุณภาพเชิงนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในตนของกระบวนกรแนวจิตต ปัญญาศึกษาและ 2) ปัจจัยที่เอื้อให้กระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนอย่างต่อเนื่องใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษาที่คัดเลือกออกมา 5 คน ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักปรากฏการณ์วิทยา แนวไฮเดกเกอร์ (Heideggerian Phenomenology)