ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้ จากมุมมองตะวันออก
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นายจรายุทธ สุวรรณชนะ 2556
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด