ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
บนเส้นทางสู่การเป็นโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นางทัศนีย์ จารุสมบัติ 2555
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด