ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การงานกับชีวิตด้านในของบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
พญ.พรพิศ ตรีบุพชาติสกุล 2555
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

ท่ามกลางความกา้วหนา้ทางการแพทย์และระบบพัฒนาโรงพยาบาลที่มุ่งสู่มาตรฐาน บุคลากรทางการแพทยก์ลบั ห่างไกลจากสุขภาวะและหัวใจความเป็นมนุษย์การวิจัยเชิงปรากฏการณ์ วิทยาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิตการงานและชีวิตด้านในของบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้ง เหตุปัจจัยที่หล่อหลอมให้เป็นเช่นนั้น โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์