ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
บาดแผลและบทเรียน : ประสบการณ์เยียวยาบาดแผลภายในตน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ฆนรส ตัญยงค์ 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

งานวิจัยนีÊเป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research design) แบบอัตชีวประวัติ (Autobiography) ทีÉ ศึกษาประสบการณ์การใคร่ครวญบาดแผลภายในตน ในระหว่างการศึกษาหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา ในช่วงปี การศึกษา 2554-2558โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาทีÉก่อให้เกิดการใคร่ครวญ อันจะนําไปสู่ การคลีÉคลายบาดแผลในจิตใจ โดยใช้วิธีการเล่าเรืÉ อง หรื อการบรรยายในเชิงวิเคราะห์ (Narrative approach) แบบสืบค้นประวัติ ผ่านงานศิลปะ เพืÉอนําเสนอประสบการณ์การใคร่ครวญบาดแผลภายในตน