ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
บนเส้นทางชีวิตภายในของหมอประเวศเส้นทางสู่ความสุขของคนทั้งหมด
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
จารุปภา วะสี 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด