ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ความ (ไม่) รู้ของผู้ทำนาย : การสืบค้นตัวตนจากเรื่องเล่าบนฐานของอัตชีวประวัติ
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
จักกาคม มหิสรากุล 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด