ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ทุนทางสังคมของชุมชน ศึกษากรณี หมู่บ้านแอโก๋-แสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
มนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ 2558
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด