ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ภาพสะท้อนในตัวฉันผ่านบทสนทนากับผู้ต้องขังชายในโลกบางขวาง
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ประภาพร อนุมานไพศาล 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด