ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การเดินทางด้านในของบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นัยนา บูรณชาติ 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด