ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การสะท้อนตนเองบนเส้นทางครูแพทย์ของผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นติมา ติเยาว์ 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
เพริศพรรณ แดนศิลป์
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด