ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การศึกษาการพัฒนาตนตามแนวทางโยคะองค์รวม ของศรีอรพินโท
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นางสาวนวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง 2555
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด