ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
เมื่อฉันเป็นกระบวนกร : กระจกสะท้อนความเข้าใจในตัวฉัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ธนิดา อภิสิทธิ์ 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด