ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การใคร่ครวญด้านในผ่านประสบการณ์ความเป็นแม่ของฉัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
สมสิทธิ์ อัศดรนิธี
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและศึกษาประสบการณ์ด้านใน การให้ความหมาย และกรอบความเข้าใจโลกในความเป็นแม่ของผู้วิจัย การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพที่วางอยูบนหลักการของวิธีวิทยาแบบ เรื่องเล่า (narrative inquiry) โดยใช้การเขียนด้วยการใคร่ครวญด้านในเป็นกระบวนการสืบค้นประสบการณ์ความเป็นแม่ของตนเอง ผู้วิจัยเน้นการเก้บข้อมูลที่มีความหมายสําคัญต่อความเป็นแม่ ทั้งความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ การให้ความหมายที่แฝงในแบบแผนการใช้ชีวิตหลากหลายแง่มุม งานชิ้นนี้ใช้การสืบค้นแบบอุปนัย คือ โดยไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีใด แต่นําองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสะท้อนในการใคร่ครวญประสบการณ์ด้านในความเป็นแม