ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การวิจัยนำร่องเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงบนโลกออนไลน์
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
เกศราภา ถนอมศักดิ์ 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด