ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
มิติภายในของกระบวนกรสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงมิติภายในของฉันในฐานะกระบวนกร
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ฐาณารัตน์ สุธนากุลวิทย์ 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด