ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
เมื่อพี่สาวของฉันป่วยเป็นมะเร็ง : เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บปวดและการเข้าถึงความหมายแห่งการมีชีวิตอยู่
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
สุวภัทร บุญญธบัญช์ 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด