ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การเดินทางสู่มิติด้านในเกี่ยวกับความเป็นเพศ เมื่อฉันได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
วารุณี นิลพันธ์ 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
สมสิทธิ์ อัศดรนิธี
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด