ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
หันหน้าหากันก่อนถึงวันจากลา : การสนทนาเรื่องความตายในครอบครัวของฉัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด