ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึกเรื่อง ความอิจฉาของฉัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ณัฐพร พร้อมพาณิชย์ 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด