ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
บนเส้นทางการแสวงหาความเป็นผู้เยียวยาในอุดมคติของฉัน : ภาพสะท้อนความขัดแย้งภายใน และระบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
จิรารี วีระจาคี 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด