ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ความเป็นผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษา: อัตชาติพันธุ์วรรณนาผ่านชีวิตผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
จิรวุฒิ พงษ์โสภณ 2560
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด