ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
กระบวนการพัฒนาความเป็นครูจากมิติด้านใน : กรณีศึกษา หลักสูตร SSEHV ของสถาบันการศึกษาสัตยาไส ประเทศไทย
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นายธนวัฒน์ ธรรมโชติ 2554
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด