ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ความหมายในจิตใจระหว่างการเดินทางแห่งชีวิต : เรื่องเล่าประสบการณ์ของฉัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
พาณี จรูญทัด 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความหมายในจิตใจอันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำความเข้าใจในตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การเขียนเชิงอัตตชีวประวัติเพื่อย้อนกลับไปศึกษาชีวิตตนเองในอดีตเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – 2559 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจยัตนเองที่ทั้งผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัยเป็นบุคคลคนเดียวกันใช้สรรพนามเรียก แทนตัวเองว่า “ฉัน” และนำเสนอประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อสื่อความเข้าใจทั้งชวนให้ติดตามและสำรวจในประสบการณ์ร่วมกนัการศึกษาวิจยัน้ีเริ่มต้นจากประเด็นคำถามต่อตนเองที่ทำค่อย ๆ พาผู้วิจัยไปพบคุณค่าและความหมาย ของคา ว่า “ยึด” และ “ละ” ที่ปรากฏขึ้นเป็นความหมายในจิตใจผู้วิจัยพบว่ากิจวตัรประจำวันและการดำเนินชีวิตได้สะท้อนความเกี่ยวเนื่องกับผู้ค้นและบริบทต่าง ๆ ซึ่งแฝงความหมายในสองลักษณะ หนึ่งคือโลกแห่งสมมติบัญญัติซึ่งบุคคลได้ กำหนด ตีความ แปลความหมายไปตามความคิดเห็น ความรู้และความเชื่ออันมาจากกรอบสั่งสมประสบการณ์ของแต่ละบุคคลขณะที่โลกแห่งสัจธรรมที่ดำเนินคู่ขนานกัน ไปและปรากฏอยู่ทุกขณะ ทว่าเรากลับมิได้สังเกตและใส่ใจที่จะมองเห็นต่อเมื่อได้พิจารณาและมีโอกาสมองเห็นสัจธรรม จึงทำให้การดำเนินชีวิตมีความสอดคล้องกับธรรมชาติไร้ซึ่งการยึดโยง ครอบครองจากความปรารถนาหรือการอ้างอิงเหตุผลใด ๆ จากการยึดมั่นถือมั่นและใหคุ้ณค่าความหมายไปตามกระแสแห่งกิเลสและความปรารถนาในใจตนจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดตัวตนและทำให้รู้สึกว่าฉันก็คือผู้ประสบกับความสุขความทุกข์ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น