ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการถ่ายภาพเชิงภาวนา
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
เดโช นิธิกิตตน์ขจร 2559
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้วิจัยจากการถ่ายภาพเชิงภาวนาเป็น อย่างไร ผู้วิจัยเลือกใช้การทำงานวิจัยแบบทัศน์ 1 (First Person Research) และรูปแบบวิธีการทำงานวิจัยแบบสืบค้นผ่านเรื่องเล่า (Narrative Inquiry) โดยมี “ผม” ในฐานะผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัยเป็นผู้ดำเนินเรื่องราว ผู้วิจัยเริ่มปฏิบติด้วยตนเองตามหนังสือแนะนำการถ่ายภาพเชิงภาวนา ซึ่งมีข้อจำกัดในการเรียนรู้ จนผู้วิจัยได้เรียนรู้กับกลุ่มสังฆะที่สนใจการถ่ายภาพเชิงภาวนา ทำให้ผู้วิจัยได้รับเสียงสะท้อนจากผู้อื่น และเห็นสิ่งที่ตนเองไม่สามารถมองเห็น เช่น ความกลัว การติดเพ่งความเป็นเด็กดี และการโบยตีตนเอง ซึ่งเป็นฐานะในการปฏิบติอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง