ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็นแม่ของฉัน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
ชรรินชร เสถียร 2558
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

งานวิจัยยี้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาว่าความเป็นแม่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตภายใน ของผู้วิจัยอย่างไร และเพื่อทบทวนกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่พาให้กลับมาเรียนรู้และเข้าใจตนเอง ผู้วิจัย เลือกใช้กระบวนทัศน์การทำงานวิจัยแบบทัศน์ 1 (First Person Research) ด้วยรูปแบบวิธีการท างานวิจัยเชิง อัตชีวประวัติ (Autobiographical Research) ผสมผสานกับการทำงานวิจัยแบบเรื่องเล่า (Narrative Inquiry) โดยมี “ฉัน” ในฐานะผู้วิจัยตัวเองเป็นผู้ดำเนินเรื่อง