ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ความเชื่อมโยงของวิถีสตรีนิยมกับการเติบโตด้านใน
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
อวยพร สุธนธัญญากร 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด