ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ความคงทนในการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม: กรณีศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนสัตยาไสที่จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
รักษมล ตั้งคุณกิตติ 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด