ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นพื้นฐานผ่านงานวอยซ์ไดอะล้อค
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
วริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด