ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่การบริโภคอย่างมีสติ
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
อารียา มหาวรมากร 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด