ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การพัฒนาตนของนักกิจกรรมบำบัดโดยการฟังอย่างลึกซึ้ง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
อังคณา สารคำ 2557
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
เพริศพรรณ แดนศิลป์
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด