ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กรณีศึกษาพระไพศาล วิสาโล
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นายยุทธนา เรืองลอยขำ 2556
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด