ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
การพัฒนาปัญญาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษาโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีษะเกษ
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นางสาวอริสา สุมามาลย์ 2555
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา ศึกษาที่มีต่อการพัฒนาปัญญาของทีมเครือข่ายสุขภาพชุมชน และเพืÉอศึกษาปัจจัยเอื้อในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ดังกล่าว โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง มีผู้ร่วมวิจัยจากรพ.สต.และผู้นําชุมชน รวม 20 คน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการจัดอบรม เป้าหมายการพัฒนาปัญญามี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสงบ 2) ความกรุณา 3) การเข้าใจตนเองและผู้อื่น 4) การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ 5) ทัศนะแบบองค์รวม