ชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ :
ญาณวิทยาของจิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย
ชื่อ - สกุล :   ปีสำเร็จการศึกษา :
นายสมสิทธิ์ อัสดรนิธี 2554
ปริญญา :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา :
อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม