โครงการวิจัยประจำปี : 2554
ชื่อโครงการวิจัย : เมื่อครูขอเป็นนักเรียน : การวิจัยเชิงจิตต ปัญญาศึกษาว่าด้วยการเรียนรู้บนฐาน ของการตระหนักรู้ตนเองของผู้สอน
หัวหน้าโครงการ : ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ : 27 มิถุนายน 2554 – 26 มิถุนายน 2555 (ขยายอีก 1 ปี)
แหล่งเงินทุน  
งบประมาณ แผ่นดิน : ทุนนักวิจัย รุ่นใหม่
ดาวน์โหลดโครงการวิจัย : ดาวน์โหลด
 

 เมื่อครูขอเป็นนักเรียน : การวิจัยเชิงจิตตปัญญาศึกษาว่าด้วยการเรียนรู้บนฐานของการตระหนักรู้ตนเองของผู้สอน

ดร.หิมพรรณ  รักแต่งาม

 
     งานวิจัย “เมื่อครูขอเป็นนักเรียน : การวิจัยเชิงจิตตปัญญาว่าด้วยการเรียนรู้ บนฐานของการตระหนักรู้ตนเอง ของผู้สอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนรู้ตนเองของผู้สอน ผ่านกระบวนการเตรียมการสอน การเรียนการสอนในห้องเรียน และการทบทวนการสอน โดยกระบวนการมองย้อนกลับมาในตนเอง เก็บข้อมูลจากบันทึกของผู้วิจัย โดยได้นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการเล่าเรื่องสลับกับการสะท้อนตนเอง เริ่มจากประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อครูในระบบการศึกษา จุดเปลี่ยนในชีวิตของผู้วิจัยในช่วงก่อนจะมาเป็นครู ประสบการณ์ในการเป็นครู การ “เผชิญ” กับสิ่งต่างๆ ภายในใจตน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนจิตตปัญญาศึกษาและห้องเรียนพระภิกษุ เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเองมากขึ้นในอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีคิดและการออกแบบการเรียนการสอนผ่านรายวิชา “จิตวิญญาณเพื่อสังคม” การเรียนการสอนและการสะท้อนของนักศึกษาในรายวิชานั้น ในทัศนะของผู้วิจัย การเป็น “ครู” คือการเดินอยู่เส้นทางแห่งการฝึกตนทางจิตวิญญาณ โดย “การตระหนักรู้” ในที่นี้คือการเจริญสติภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการฝึกฝนและดำเนินชีวิตของผู้วิจัย.