โครงการวิจัยประจำปี : 2562
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 3
หัวหน้าโครงการ :
ประเภทของโครงการ : โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2562
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
ดาวน์โหลดโครงการวิจัย : ดาวน์โหลด
 

โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 3

บทคัดย่อ

          โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 3 มุ่งขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและจิตตปัญญาศึกษาเข้าสู่วิถีการทางานจริงของเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรทางการศึกษา องค์กรภาครัฐ อันนาไปสู่การบรรลุผลแห่งการเป็นองค์กรแห่งความสุขได้อย่างยั่งยืน โดยในระยะที่ 3 เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิมจากกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามิติสุขภาวะทางปัญญาและจิตตปัญญาศึกษาเข้าสู่คณะและสถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา บางกอกน้อย พญาไท วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตนครสวรรค์ ตามยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการมีสติตื่นรู้ (Mindfulness University) อย่างเป็นรูปธรรม และนอกจากนี้ได้เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ไปสู่สถาบันการศึกษาและวงการสื่อต่างๆ ได้แก่ ราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มครูผู้สอน สื่อมวลชน กลุ่มพระนักปฏิบัติ กลุ่มชุมชนอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กลุ่มมูเซอแดงชุมชนหมู่บ้านแอโก๋ แสนคำลือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงบุคลากรในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามิติสุขภาวะทางปัญญาและจิตตปัญญาเข้าสู่สถานศึกษาต่างๆ

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

2) สร้างและขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้นาจิตวิญญาณ คือ กลุ่มพระสงฆ์วิทยากร (นักปฏิบัติ) และพระสงฆ์อาสาเยียวยา ในการบูรณาการจิตตปัญญาไปใช้ในการเผยแผ่สุขภาวะทางปัญญา

3) สร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามแนวจิตตปัญญาในระดับองค์กร/ชุมชน เพื่อให้เกิดการหยั่งรากจิตตปัญญาลงในองค์กร/ชุมชน อย่างยั่งยืน

          ผลของการดำเนินโครงการชี้ให้เห็นว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในด้านการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีและการเห็นประโยชน์ของการฝึกสติเกิดทักษะการรับฟังอย่างลึกซึ้งตลอดจนการกลับไปเห็นสภาวะภายในจนเกิดความคลี่คลายและมุมมองใหม่ของชีวิต เป็นการยกระดับความสุขและความมั่นคงภายในในด้านการเปลี่ยนแปลงภายนอกระดับส่วนงานองค์กรและสังคม เกิดการสร้างกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาแผ่ออกไปในวงกว้างทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือทางการเรียนรู้กับองค์กรภายนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) กลุ่มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครือข่ายครูผู้สอนนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำกระบวนการทางจิตตปัญญาไปประยุกต์ใช้กับตนเองทาให้เกิดสุขภาวะทางปัญญาและสามารถนาไปออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยการสอนนอกกรอบจากการสอนแบบเดิมๆ ทำให้ให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงตลอดจนสามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้นำจิตวิญญาณ คือ กลุ่มพระสงฆ์วิทยากร (นักปฏิบัติ) และพระสงฆ์อาสาเยียวยาได้ นอกจากนี้ ยังขยายพื้นที่การเรียนรู้ไปสู่ชุมชนอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร และชุมชนหมู่บ้านแอโก๋ – แสนคาลือ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

คำสาคัญ : จิตตปัญญา ความสุขมวลรวม สุขภาวะทางปัญญา มหาวิทยาลัยแห่งการมีสติตื่นรู้ สุขภาวะในองค์กรสอนนอกกรอบ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง