โครงการวิจัยประจำปี : 2561
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการประเมินสุขภาวะทางปัญญาในชีวิตและการทำงานของภาคีเครือข่ายธนาคารจิตอาสา
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
นักวิจัยร่วม : ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ :
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : โครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา: งานพัฒนาจิต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดาวน์โหลดโครงการวิจัย : ดาวน์โหลด
 

 การประเมินสุขภาวะทางปัญญาในชีวิตและการทำงานของภาคีเครือข่ายธนาคารจิตอาสา


บทคัดย่อ


          โครงการวิจัยการประเมินสุขภาวะทางปัญญาในชีวิตและการทำงานของภาคีเครือข่ายธนาคารจิตอาสามีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษาประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงมิติสุขภาวะทางปัญญาในชีวิตและการทำงานของบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพของธนาคารจิตอาสาจำนวน ตามแนวทางวิจัยปรากฏการณ์วิทยา โดยทำการสัมภาษณ์และสนทนากับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน และ 2.เพื่อศึกษาแนวทางการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางปัญญาในชีวิตและการทำงานของบุคคลที่ผ่านการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพของธนาคารจิตอาสา โดยนำผลจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้ออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือสืบค้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะทางปัญญา ผลของการวิจัยพบว่า 11 หมุดหมายที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงมิติสุขภาวะทางปัญญาเรียงตามลำดับ คือ รู้สึกตัว เปิดใจ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เผชิญหน้า เห็นกรอบโลกทัศน์ ศิโรราบ เกิดดวงตาคู่ใหม่ ทำตามบทบาทที่สอดคล้องกับคุณค่า เบิกบานมั่นคง ยังประโยชน์ และดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์เชื่อมโยง โดยรูปแบบการสืบค้นควรเป็นการสนทนาด้วยคำถามชวนคุยแบบเปิดกว้าง ต่อด้วยการถามตามหมุดหมายทีละอัน แล้วจึงสรุปปิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏจากประเด็นที่สนทนา ซึ่งข้อควรระวัง คือ การนำเครื่องมือไปใช้ในการตัดสินประเมินความดีของผู้อื่น และเพื่อให้เครื่องมือนี้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและใช้งานได้จริงในบริบทที่แตกต่างกัน คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลกับกลุ่มบุคคลจากหลากหลายวิชาชีพจำนวน 100 ขึ้นไป การจัดทำหลักสูตรเพื่อสร้างวิธีการและคณะทำงานที่จะสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้อย่างเป็นระบบ การทดลองใช้เครื่องมือนี้กับผู้คนในวงกว้าง และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้จัดกระบวนการถึงความเป็นไปได้ในการนำเครื่องมือไปใช้งานจริง 


คำสำคัญ  :  สุขภาวะทางปัญญา การประเมินสุขภาวะทางปัญญา

                ภาคีเครือข่ายธนาคารจิตอาสา