โครงการวิจัยประจำปี : 2560
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข: การสร้างสุขภาวะในองค์กรด้วยแนวทางจิตตปัญญาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หัวหน้าโครงการ : ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
นักวิจัยร่วม : ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร, นายยิ่งยอด หวังประโยชน์ และนางสาวมนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ :
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)