โครงการวิจัยประจำปี : 2561
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุขปีที่ 2
หัวหน้าโครงการ : รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
นักวิจัยร่วม : คณะทำงานโครงการ โครงการย่อยที่ 1: ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล และ นายศักดิ์ชัย แซ่ลิ้ม โครงการย่อยที่ 2 : ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ดร.สิรินันท์ นิลวรางกูร, นายยิ่งยอด หวังประโยชน์ และนางสาวมนทิพย์ กิจยิ่งโสภณ โครงการย่อยที่ 3 : ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม นางสาวรัชนี วิศิษฏ์วโรดม และนายกฤชกร วงษ์ศรีษะ เลขานุการและผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวลักษณาวดี จตุรภัทร์ และนางสาวสุวภัทร บุญญะบัญช์
ประเภทของโครงการ : โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ :
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดาวน์โหลดโครงการวิจัย : ดาวน์โหลด
 

โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 2

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

        โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 2  มุ่งขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามิติ สุขภาวะทางปัญญาและจิตตปัญญาศึกษาเข้าสู่คณะและสถาบันต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์การ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการมีสติตื่นรู้ (Mindful University) และพื้นที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็นต้นแบบของ Mindfulness ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมแห่งความสุข จำนวน 2 แห่ง โดยมี วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนามิติสุขภาวะทางปัญญาและจิตตปัญญาเข้าสู่คณะและสถาบันต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา บางกอกน้อย พญาไท วิทยาเขต กาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ ตามยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการมีสติตื่นรู้  ( Mindful University) 2) เพื่อหยั่งรากจิตตปัญญา ความสุขมวลรวม และสุขภาวะทางปัญญา ให้เกิดหน่วยงาน ต้นแบบในมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 3) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่องค์กรภาครัฐอื่นนอกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีก 1 แห่ง คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นองค์กรต้นแบบใน เรื่องของ Mindful Organisation for Happiness of All นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดงานมหิดลเพื่อการ ตื่นรู้ ครั้งที่ 2 

      ผลของการดำเนินโครงการชี้ให้เห็นว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ในด้านการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีและการเห็นประโยชน์ของการฝึกสติ  เกิดทักษะการรับฟังอย่าง ลึกซึ้ง  ตลอดจนการกลับไปเห็นสภาวะภายในจนเกิดความคลี่คลายและมุมมองใหม่ของชีวิต   เป็นการ ยกระดับความสุขและความมั่นคงภายใน  ในด้านการเปลี่ยนแปลงภายนอกระดับส่วนงานและองค์กรเกิดการสร้างกิจกรรมการสร้างสุขภาวะทางปัญญาแผ่ออกไปในวงกว้างทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและความ ร่วมมือทางการเรียนรู้กับองค์กรภายนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ซึ่งขยายผลสู่รูปแบบกิจกรรม การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เกิดทักษะการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่มาจาก การน้อมนำคุณค่าภายในร่วมกัน  และเกิดการขับเคลื่อนโครงงานในส่วนงานที่ใช้แนวคิดจิตตปัญญา เช่น งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ และงานพัฒนานักศึกษา และในด้านการสื่อสารสู่ สังคม เกิดสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ที่สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา และสารคดีสั้น 1 เรื่อง ว่าด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวและที่ทำงาน กล่าวโดยย่อ การเปลี่ยนแปลงระดับ บุคคลแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับของการเกิดทัศนคติที่ดีและการใช้ชุดเครื่องมือ (คนส่วนใหญ่) ระดับการประยุกต์ใช้ในบริบทการทำงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น (ค่อนข้างน้อย) และระดับการสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังและศูนย์รวมจิตใจให้ผู้อื่น (ค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 10) ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรมีลักษณะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมจากการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลให้กระทบไปสู่คนรอบข้าง ที่ทำงาน และผู้คนวงกว้างตามลำดับ

คำสำคัญ : จิตตปัญญา ความสุขมวลรวม สุขภาวะทางปัญญา มหาวิทยาลัยแห่งการมีสติตื่นรู้สุขภาวะในองค์กร

 

 


Views :